Miljöpolicy

HSB Sachsen ska aktivt arbeta för att bidra till det goda boendet idag och för framtida generationer. Vi ska erbjuda våra medlemmar ett tryggt och hållbart boende.

Brf Sachsen är en bostadsrättsförening i Helsingborgs stad med 215 lägenheter som har en ganska hög medelålder och flera nationaliteter. Föreningens byggnader färdigställdes 1984-1986.

Brf Sachsen ska följa miljölagstiftningen och myndigheters påbud, och har som ambitionen att:

 • arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet
 • hushålla med energi och naturresurser
 • hantera avfall på ett miljöanpassat sätt
 • förhindra föroreningar
 • visa miljöhänsyn vid inköp av produkter och tjänster
 • minimera användningen av kemikalier och farliga ämnen
 • väga in miljöhänsyn i alla ansvarsområden i såväl verksamhetsplaner, löpande arbete och utvärderingar
 • bedriva ett miljöarbete som präglas av långsiktighet, samverkan och öppenhet
 • uppmuntra till en levande diskussion om miljöfrågor och kontinuerligt ge medlemmarna aktuell information
 • bevaka möjligheter till samhällssubventioner och bidrag för miljöarbete
 • årligen formulera mål och handlingsplaner för att kontinuerligt följa upp, utveckla och förbättra miljö-, klimat- och energiarbetet